Default Header Image

Despre noi

         Departamentul „Economie, Buget şi Finanţe” (DEBF) reprezintă o structură organizatorică importantă a USMF „Nicolae Testemițanu”, care se subordonează rectorului și prorectorului pentru activitate economică a USMF „Nicolae Testemițanu” și se împuternicește cu funția generală de management financiar-bugetar.

         Misiunea DEBF este  menţinerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al USMF, fiind responsabil şi de informarea periodică a comunităţii universitare referitor la situaţia economică a Universităţii.

        Obiective:

 • elaborarea devizelor de venituri şi cheltuieli ale USMF;
 • monitorizarea executării bugetului USMF;
 • analiza economică a activităţii USMF;
 • organizarea și implementarea sistemelor eficiente de comunicare și raportarea informației cu privire la buget
 • elaborarea proiectelor de acte legislative şi/sau normative privind activitatea economico-financiară a USMF;
 • oferă asistenţă şi se expune cu privire la eficienţa şi economia resurselor utilizate în principalele procese manageriale, operaţionale şi de suport în cadrul USMF.

       Atribuţiile principale ale DEBF includ:

 • Organizarea și coordonarea procesului de elaborare, repartizare și finanțare a bugetului USMF pe tipuri de activități și surse de finanțare, cu respectarea volumelor de venituri şi cheltuieli, elaborarea instrucțiunilor și stabilirea procedurilor interne operaționale.
 • Elaborarea, analizarea, evaluarea, coordonarea și fundamentarea propunerilor de buget, în comun cu subdiviziunile structurale ale USMF, acordarea asistenței metodologice aferentă procesului bugetar subdiviziunilor structurale.
 • Asigură legalitatea, eficiența, economia și transparența cheltuirii mijloacelor bugetului, monitorizarea colectării veniturilor proprii, asigurarea finanțării conform Comenzii de Stat, analizarea executării bugetului.
 • Optimizarea raportului dintre cheltuielile şi veniturile acumulate.
 • Repartizarea, evidența statelor de personal pe categorii şi surse de finanţare.
 • Coordonarea stabilirii salariilor de funcţie cu toate suplimentele respective, pentru fiecare post în parte, în baza actelor normative şi în limitele fondului de salariu aprobat.
 • Calcularea taxelor de studii în bază de contract, cazarea în cămin, arenda spaţiilor, precum şi toate celelalte servicii prestate de către USMF.
 • Perfectarea, întocmirea şi evidenţa contractelor de educație medicală continuă cu IMSP și a contractelor de prestare a serviciilor pentru întreținerea bazelor clinice a USMF
 • Perfectarea şi evidenţa contractelor de arendă.
 • Perfectarea şi evidenţa contractelor cu privire la finanțarea și executarea proiectelor de cercetări științifice.
 • Calcularea şi repartizarea fondului de burse.
 • Întocmira, analizarea şi prezentarea dărilor de seamă financiare trimestriale şi anuale, precum și asigurarea calității, plenitudinii și siguranței informației din raportare

Pentru ca Serviciul să atingă rezultatele preconizate, fiecare componentă a sa conlucrează cu toate subdiviziunile USMF.

DEBF dispune de 4 birouri, are condiții tehnice și ergonomice suficiente

DEBF asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii economice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare pentru toate activităţile subdiviziunilor USMF.
         DEBF, coordonează, prin personal de specialitate cu pregătire în domeniu economic, întreaga activitate financiar- contabilă şi ţine evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare ale acestei instituţii. 

:     Numai o planificare suficientă, stabilă, repartizată după priorităţi şi principii, va permite buna funcţionare a instituţiei noastre, ceea ce ţine, exclusiv, de competenţa DEBF.